Menu Menu
Wyczyny z maszyny
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego wyczynyzmaszyny.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  8. DODATKOWE POSTANOWIENIA
  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wyczynyzmaszyny.pl prowadzony jest przez Wyczyny z maszyny Marianna Krzyżanowska ( adres do korespondencji: ul. Ostrygowa 6, 85-435 Bydgoszcz) NIP:  9671244395, adres poczty elektronicznej: mkrzyzanowska@onet.com.pl
  1.2. Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest  do przedsiębiorców, oraz osób prywatnych.
  1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  1.4. Definicje:
  1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  1.4.3. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.4.4. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.4.5. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.4.6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.4.7. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.wyczynyzmaszyny.pl
  1.4.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Wyczyny z maszyny Marianna Krzyżanowska ( adres do korespondencji: ul. Ostrygowa 6, 85-435 Bydgoszcz) NIP:  9671244395, adres poczty elektronicznej: mkrzyzanowska@onet.com.pl
  1.4.9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.11. USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  1.4.12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.
  2.1.1. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu pola „Dodaj do koszyka" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
  2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
  2.2.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
  2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień oraz przycisku "Zamawiam i płacę".
  3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) przesłanie dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  4.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy ; PKO BANK POLSKI Numer rachunku: 60 1020 1475 0000 8702 0307 5538
  4.2.
  płatności online - szybkie płatności obsługiwane przez tpay.

  5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  5.1.1. Przesyłka do paczkomatu Inpost.
  5.1.2. Przesyłka kurierska.
  5.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: Wyczyny z maszyny Marianna Krzyżanowska ul. Jana Matejki 6, 86-065 Łochowo - po dokonaniu płatności na konto i uzgodnieniu terminu odbioru.
  5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
  5.4. Termin dostawy Produktu przez Firmę Kurierską do Klienta wynosi do 3 dni przesylka kurierska, do 5 dni paczkomat, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki jeśli przesyłka została tzw skonsumowana. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Punkt regulaminu dotyczy tylko i wyłacznie produktów dostępnych z wysyłką w ciagu 24 godzin, czyli już gotowych.
  6.2. Pozostałe produkty oznaczone dłuższym czasem realizacji, tj. powyżej 24 godzin wykonywane są na zamówienie klienta. One nie podlegają zwrotowi, gdyż po złożonym zamówieniu i zmianie statusu zamówienia na " w realizacji" zamówienie zostaje przekazane do realizacji oraz zamówione zostają potrzebne do jego realizacji tkaniny. Obowiązuje tutaj Art. 38. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W takim przypadku nie ma możliwości zwrotu zamówionego produktu, gdyż jest wykonywany na wyraźne zamówienie klienta.
  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  7.1. Reklamacje Produktu: zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.
  7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
  7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkrzyzanowska@onet.com.pl lub też pisemnie poprzez pobranie formularzu ze strony sklepu na adres: Wyczyny z maszyny Marianna Krzyżanowska ul.Ostrygowa 6, 85-435 Bydgoszcz
  7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
  7.3 Reklamacje na produkty zakupione w sklepie internetowym można składać w ciągu 30 dni od odebrania zamówienia. 

8. DODATKOWE POSTANOWIENIA
8.1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.2. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
8.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
9.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl